Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt op deze website. Door het boeken van een fotosessie of door één van onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Art 1. Algemene info

•De maatschappelijke zetel van JerLio is gelegen te Burgerheidestraat 4, 2220 Heist Op Den Berg, België
•Tel: 015/ 55 77 93
•Mail: info@littleelves.be
•Onderneming: BE 0699.485.905

Art 2. Algemene Voorwaarden aangaande Little Elves

2.1. Algemeen
•Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden, van toepassing bij elke bestelling via de webshop van Little Elves, alsook wanneer een bestelling per e-mail wordt verstuurd en bij boekingen van een fotoreportage
•Het plaatsen van een bestelling, hetzij via de webshop, hetzij via e-mail, houdt een betalingsverplichting in.
•Het plaatsen van een bestelling op de website www.littleelves.be geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
•Wie een bestelling plaatst, verklaart de Algemene Voorwaarden van Little Elves te kennen en te aanvaarden.
•Wie een fotoreportage boekt, verklaart de Algemene Voorwaarden van Little Elves te kennen en te aanvaarden.
•De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar via de website.
•Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

2.2. Toepasselijkheid
• In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Little Elves‘, het deelproject van JerLio
•‘ de Klant’ = ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Little Elves in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
•‘Producten’ = het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
•‘Website’ = de website beheerd door JerLio www.littleelves.be.
•Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webshop van Little Elves.
•Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
•Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
•Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de Klant.
•Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Little Elves aanvaard zijn.
•De Website richt zich hoofdzakelijk op de Belgische markt.
•Little Elves behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Little Elves is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
•Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Little Elves met betrekking tot de erin opgenomen materie.

2.3. Totstandkoming van een overeenkomst
•Een overeenkomst komt geldig tot stand door het plaatsen van een bestelling op de webshop van Little Elves, hetzij door een bestelling te plaatsen via e-mail.
•Een overeenkomst komt geldig tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
•Een overeenkomst komt geldig tot stand door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt, door de Klant aan Little Elves.
•De Klant en Little Elves komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Little Elves gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
•Aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt.
•Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
•Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

2.4. Aanbod en prijzen
•Aanbiedingen vermeld op de website zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
•De prijzen zijn deze vermeld op de website op het moment van bestelling.
•Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW.
•Alle prijzen worden vermeld exclusief eventuele verwerkings- en verzendingskosten.
•Verwerkings- en verzendingskosten zijn uitgedrukt in Euro’s en worden duidelijk aan de Klant meegedeeld.
•Bij betaling via overschrijving ontvangt de Klant de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
•De Klant is de prijs verschuldigd die Little Elves in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem te kennen heeft gegeven. Fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Little Elves worden gecorrigeerd
•Little Elves behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw, of ernstig vermoeden van voor Little Elves onaanvaardbare commerciële doeleinden.

2.5. Betaling
•Bestellingen geplaatst via de Website kunnen op de volgende wijzen worden betaald:
1. Bankcontact Via Mollie
2. Overmaken via Factuur
•Vouchers (cadeau/kortings-bonnen) kunnen ook worden gebruikt als betaalmiddel op de webshop. Indien een voucher het bedrag van de te betalen prijs echter overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. In dergelijk geval kan de Klant steeds contact opnemen met Little Elves om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.
•Little Elves kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
•De betalingstermijn bij Little Elves is 10 werkdagen na bestelling.
•Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt.
•Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Little Elves, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
•In geval van niet tijdige betaling is Little Elves bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

2.6. Bevestiging bestelling en levering van producten
•Nadat de betaling is aanvaard, bevestigt Little Elves de Klant per e-mail van de bestelling.
•De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien per overschrijving wordt betaald.
•Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijk leveringstermijn. Voor België zijn deze gaande van een (1) dag na ontvangst van de betaling, tot een uiterste leveringstermijn van dertig (30) dagen na ontvangst van betaling. Voornoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
•Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Little Elves streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen per e-mail aan de Klant te melden.
•Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
•Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.
•Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
•Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Little Elves het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
•De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Little Elves gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
•Little Elves is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of het uitblijven van de levering door toedoen van de transporteur.
•Een bestelling kan steeds afgehaald worden. Dan is er geen bijkomende kost zoals verzending.

2.7. Boeken en annulering van fotoreportages
•Alle door Little Elves vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief BTW.
•De prijzen vermeld op de website www.littleelves.be dienen gezien te worden als de meest recente offerte.
•Een fotoreportage kan u boeken via de website www.littleelves.be of via email info@littleelves.be. Ook via sociale media kan u een fotoreportage boeken zoals via facebook en instagram.
•Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van de opnamekost op bankrekeningnummer: BE95 9734 3082 7958 van Little Elves , met vermelding van de persoonlijke fotoshootcode dewelke bestaat uit 10 cijfers of het ordernummer. Dit bedrag dient betaald te zijn binnen de 10 dagen na reservering. Het overige openstaand saldo kan men gepast cash of via bankkaart ter plaatse vereffenen.
•Bij annulering door de klant wordt een 50% van de opnamekost aangerekend met een minimum van 100€. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs. Behalve annulering binnen 48 uur. Dan is de totale opnamekost verschuldigd.
•Bij promotionele fotosessies dient het gehele bedrag te worden overgemaakt op rekeningnummer BE95 9734 3082 7958 van Little Elves met vermelding van de persoonlijke fotoshootcode dewelke bestaat uit 10 cijfers of het ordernummer. Dit bedrag dient betaald te zijn binnen de 10 dagen na reservering.
•Bij annulering door de klant van een promotionele shoot worden de reeds gemaakte onkosten in rekening gebracht dewelke is vastgelegd op 75€. Dit kunnen zijn aankoop props, locatie huur, vergoeding visagiste... Bij annulering binnen 48 uur is de totale som verschuldigd
•Bij annulering van een huwelijksreportage door de klant wordt een annulatiekost van 250€ aangerekend indien deze annulering een maand voor de trouwdatum is ongeacht de rede. Eventueel afgetrokken door het reeds betaalde voorschot. Bij annuleringen binnen de week voor de huwelijksdatum, wordt 100% van de reportage aangerekend. Ongeacht de rede.
•Little Elves houdt zich het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Little Elves onaanvaardbaar maken.
•Bij annulering door Little Elves van eender welke fotoreportage door overmacht (privéreden, slechte weer...) wordt een nieuwe datum voorgesteld. Indien deze datum niet lukt heeft de klant recht op een cadeau bon met het een geldigheid van het reeds betaalde bedrag.

2.8. TFP / TFCD fotosessies
•De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP statuut valt. Ook indien de klant voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen de fotograaf en de klant waarbij de klant tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen

2.9. Aanleveren van foto's van een fotoreportage
•Little Elves levert de beelden af in de door zijn gebruikelijke stijl waarbij een globale fotobewerking wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen, doch niet uitsluitend inbegrepen het weg werken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
•Digitale bestanden worden geleverd via online download gallerij binnen een tijdspanne van 10 weken na het doorgeven van de keuzefoto's door te klant en na het betalen van eventuele openstaande rekeningen.
•Het online gallerij is telkens 1 maand te gebruiken. Indien de tijd verstreken is, kunnen wij mits een onkost van 10€ een nieuwe online gallerij aanmaken dewelke ook 1 maand geldig is.

2.10. Herroepingsrecht
•Conform de artikels van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaand de dag na ontvangst van de producten, om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
•In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen, ingaand de dag na ontvangst van het product, schriftelijk (per aangetekend) mee te delen aan Little Elves of per email aan info@jerlio.be.
•De Klant ontvangt vervolgens van Little Elves een herroepingsformulier per e-mail.
•Het product dient vervolgens in de staat waarin de Klant het heeft ontvangen (in ongeopende verpakking) te worden geretourneerd aan Little Elves, en dit samen met het correct ingevulde en ondertekende herroepingsformulier, met vermelding van het bankrekeningnummer waarop de betaling mag teruggestort worden.
•Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Little Elves zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de wederontvangst van de producten en het formulier, zorg voor de terugbetaling van het door de Klant aan Little Elves betaalde. Dit door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat Little Elves van de Klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.
•Terugzendkosten vallen ten laste van de Klant.
•Little Elves is nimmer aansprakelijk voor enige schade (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Deze vallen volledig ten laste van de Klant.

2.11. Uitsluiting van herroepingsrecht
•Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant niet beschikt over het recht om van de aankoop af te zien.
•Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
1.Wenskaarten/Kalenders/… waarop geschreven/getekend werd
2.Artikelen die beschadigd of incompleet zijn
3.Reeds ingewisselde of ingevulde vouchers
4.Producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
•Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde, onbevuilde, onbeschreven en ongebruikte staat verkeren. Het herroepingsrecht is echter niet verloren als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product te bekijken.
•Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Klant geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen.
•Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is, dan wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. Het product blijft eigendom van de Klant welke verplicht is haar eigendom binnen veertien (14) dagen af te halen. Op verzoek van de Klant kan het product ook worden bezorgd. Kosten voor deze bezorging vallen ten laste van de Klant.

2.12. Gebreken en klachttermijn
•De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
•Klachten van de Klant, die betrekking hebben op problemen of gebreken aan het product of de levering, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering aan Little Elves per aangetekend schrijven, of per e-mail worden meegedeeld aan info@jerlio.be.
•Indien klachten worden gemeld aan Little Elves, wordt de Klant binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarbinnen hij van Little Elves een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
•Indien het product moet teruggezonden worden naar Little Elves, gebeurt dit zoals beschreven van het retourneren bij herroepingsrecht onder punt 2.7.

2.13. Garantie en aansprakelijkheid
•In beginsel geldt voor door Little Elves geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld.
•Klanten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
•Indien Little Elves om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan de Klant zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
•Little Elves is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een product door de Klant.
•Little Elves kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.
•De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.
•De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.
•De aansprakelijkheid van Little Elves bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.
•De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de leverancier van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.
•Little Elves is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Little Elves zijn geleverd.
•Uitzonderingsclausule; in onderstaande gevallen kan er geen sprake zijn van garantie:
1.indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
2.indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Little Elves of de fabrikant zijn verricht
3.indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
4.indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
5.indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

2.14. Overmacht
•In geval van overmacht is Little Elves niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Little Elves is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
•Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

2.15. Eigendomsvoorbehoud
•Eigendom van een product (niet auteursrecht van foto's) gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product aan Little Elves volledig heeft voldaan. Daaronder worden eveneens vergoeding van rente en kosten begrepen. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

2.16. Intellectueel eigendom en copyrights
•Alle inhoud van de site van Little Elves, is exclusief intellectueel eigendom van JerLio en auteursrechtelijk beschermd.
•Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Elves.
•Alle Morele rechten en Vermogensrechten aangaande de foto’s op de website zijn en blijven eigendom van Little Elves en zijn groothandels.

2.17. Auteursrecht
•De klant en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.
•De klant verbindt zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
•De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden en fotoproducten zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de Klant.
•Alle gemaakte foto's mogen door Little Elves gebruikt worden voor eigen promotionele doeleinden waaronder verstaan website, blog, sociale media, tijdschriftartikelen... Indien de klant wenst dat de foto's van de fotosessie niet gebruikt mogen worden, dient de klant dit via aangetekend schrijven of via mail naar info@jerlio.be te melden tot 5 werkdagen na het plaatsvinden van de fotoreportage. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening worden gebracht dewelke zijn vastgelegd op 175€.
•Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Hieronder zijn verstaan wedstrijden en publicaties.
•De klant verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding :"Little Elves © Little Elves" met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.
•Het is verboden voor de klant om eigen bewerkingen of beeldmanipulaties uit te voeren op de aangeleverde digitale bestanden.

2.18. Bescherming van de privacy
•Little Elves behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Klant te verzamelen. Dit gaat over gegevens die door de Klant worden opgegeven bij bestelling.
•De Klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Little Elves. Hiervoor kan de klant contact opnemen met JerLio.

2.19. Portretrecht
•De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, (niet) commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 5 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email op info@jerlio.be via aangetekend schrijven. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening worden gebracht dewelke zijn vastgelegd op 175€.

2.20. Toepasselijk recht en de bevoegde rechterbank
•Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
•Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met Little Elves, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

 

Laatste wijziging: 01-01-2024 (naamswijziging)